تبلیغات
مهندسی عمران و معماری - کتاب و جزوه

کتاب و جزوه

 

تئوری الاستیسیته

- تئوری الاستیسیته مارتین سد

- تئوری الاستیسیته تیموشنکو

 

دینامیک سازه ها

- دینامیک سازه ها - چوپرا

- دینامیک سازه ها - کلاف